Novinky

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 3. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 3. 5. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 3.A a 5.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (1.A, 2.A, 4.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE: viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ

      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 26. 4. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 26. 4. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A a 4.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (3.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE: viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ

     • Vážení kolegové, rodiče, milí žáci,

      testování nám už dva týdny pěkně běží a věřím, že nepředstavuje žádnou komplikaci v cestě do školy. Děti testy krásně zvládly a vše probíhá bez slz a obtíží. Od příštího pondělka nám ale ministerstvo posílá jiný typ testů – Singclean. Jsou to testy, které mají stejný odběr ale trochu složitější vyhodnocení. Proto škola využila nabídky profesionálů na pomoc mobilního týmu sestřiček.

      Ty přivezou škole svoje testy, testování se tak ještě zjednoduší. Děti se jen samy odeberou a dál si s vyhodnocením (kapání, manipulace s roztoky) poradí sestřička. Laboratoř nás také zbaví odpadu a nabízí, že pokud by test vyšel někomu pozitivní, může na místě provést i PCR test (v tomto případě bychom ale žádali povolení rodičů), rodiče tak nebudou muset kontaktovat lékaře a čekat na žádanku a následně se dopravovat k odběru. Škola díky tomu nabízí rodičům či prarodičům (zákonným zástupcům) možnost se také zdarma otestovat s tím, že jim bude vystaven certifikát o výsledku. Pakliže máte zájem, přijďte s dětmi mezi 7 a 7,45 h v pondělí nebo ve čtvrtek ke škole.

      Pomoc mobilního týmu neznamená, že děti budou nově odebírány zdravotníky. Stále platí, že se jedná o samoodběr (v případě MŠ o odběr za pomoci rodiče), sestřičky na požádání odběr samozřejmě mohou pomoci provést, mobilní tým zde bude pro zjednodušení vyhodnocení testů.

     • Splnili jsme 3. misi

     • Dnes, 22. dubna je Den Země, celosvětová událost, která je zaměřena na podporu ochrany životního prostředí. A právě v tento den jsme byli seznámeni s našimi výsledky 3. mise. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo dosáhnout nejvyšší kategorie, máme obrovskou radost. Níže uvádíme citaci vyhodnocení a věříme, že to je vhodný způsob připomenutí si dnešního významného dne:

      „Kategorie: Paříž+. Misi jste splnili víc než výborně! Nejen, že jste velmi dobře, poctivě a důkladně splnili všechny úkoly, ale udělali jste i některé další. Vaše iniciativa a tvrdá práce vede k tomu, že se vám daří udržovat oteplení planety dokonce na 1,5 °C! Skutečně výborně a jen tak dál!“

      Tým CO2 ligy Kateřina

     • Testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 před přijímací zkouškou na SŠ

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud:

      • nemá příznaky onemocnění COVID-19
      • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

      Doklad (viz výše) může uchazeč nahradit:

      1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
      2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
      3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

      Pro naše žáky umožňujeme testování neivazivními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 před přijímací zkouškou na SŠ, a to přímo v budově školy - nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny. Pokud máte o takový test zájem, kontaktujte - urik@zskaterina.cz

       

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 12. 4. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 12. 4. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A a 4.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (3.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A) mají nadále DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE:

      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku
      • testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek - testuje se tedy 2x týdně antigenními testy "LEPU MEDICAL" - informace ZDE
      • pokud kupř. žák chyběl v pondělí a úterý, pak ve středu bezprostředně po příchodu do školy si pod dohledem určené osoby provede test a výsledek je zaevidován + ve čtvrtek se účastní testování společně s ostatními dle harmonogramu
      • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
      • v případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny
      • standardní testování probíhá v učebně, kde bude probíhat první vyučovací hodina dle rozvrhu - dohled nad žáky vykonává vyučující první vyučovací hodiny - tento vyučující zároveň dohlíží nad provedením testů a zapisuje údaje o přítomných žácích a výsledcích testů
       • zahájení testování bude VŽDY v 07:35 hod. (!)
      • testování s třetí osobou (zákonný zástupce - či jím pověřená osoba) -  testování probíhá před školou v přístřešku na kola (označeno), kde jsou s rozestupy rozmístěny stoly a židle - určený pracovník školy provádí dohled nad žáky a zapisuje výsledky testů
       • zahájení testování s třetí osobou je možné od 07:15 hod. (!)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 

      PROCES SAMOTNÉHO TESTOVÁNÍ - videoinstruktáž

      Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

      1. během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku
      2. po dokončení si testovaný opět nasadí roušku
      3. dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
      4. dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu
      5. dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
       1. otevírá vyhodnocovací kartu vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)
       2. odstraňuje lepicí proužek
       3. dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)
       4. otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne
       5. dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY od pondělí 12. 4. 2021

     • Vážení zákonní zástupci,

      od 12. 4. 2021 se do MŠ vrací se pouze děti povinného předškolního vzdělávání, případně mladší děti rodičů vybraných profesí dle mimořádného opatření.

      Testování:

      Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí do MŠ. Testovací místností bude třída v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, který obdrží. Za přítomnosti pedagogické pracovnice vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odchází dítě do šatny, zákonný zástupce z MŠ. V prostorech MŠ budou mít zákonní zástupci respirátor po celou dobu testování. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Vyžadujeme, aby dítě bylo vybaveno minimálně jednou zdravotnickou rouškou, kterou by mělo nasazenou v případě zjištěných příznaků respiračních onemocnění, popř. pozitivního antigenního testu. V případě příznivého počasí se bude testování dětí provádět před MŠ.

       

      Informace k testování dětí:

      • testovacími dny je pondělí a čtvrtek - testuje se tedy 2x týdně antigenními testy "LEPU MEDICAL" – informace: ZDE
      • v případě, že dítě dorazí do MŠ jiný den než je pondělí a čtvrtek, bude testováno
      • testování u dítěte provede zákonný zástupce - či jiná pověřená osoba)
      • pokud s testováním nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci.
      • testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

      Proces samotného testování:

      Videoinstruktáž: ZDE

      Zákonný zástupce provádí samoodběr u dítěte dle pokynů:

      1. během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku
      2. dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
      3. dle pokynů dohlížející osoby každý zákonný zástupce sám pokračuje krokem k vyhodnocení testu:
       • tevírá vyhodnocovací kartu, vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)
       • dstraňuje lepicí proužek
       • dhlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)
       • točí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne
       • dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = dítěti je umožněn vstup do MŠ
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ =  dítě odchází se zákonným zástupcem
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
      • Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

      Milí zákonní zástupci, na Vaše děti se velmi těšíme a věříme, že společně vše zvládneme a děti se budou opět radovat ze společných chvil v naší mateřské škole.

      Za MŠ Fenclová Helena

     • TŘÍDNÍ SCHŮZKY & KONZULTACE S VEDENÍM ŠKOLY

     • Vážení zákonní zástupci,

      srdečně vás zveme na třídní schůzky, a to u příležitosti III. čtvrtletí školního roku 2020/2021 - schůzky proběhnou online formou - informace v přiloženém letáku.

      Nabízíme vám také možnost připojit se na schůzku s vedením školy. V případě zájmu je nutné vyplnit registrační formulář ZDE

      S úctou

      vedení školy

     • HODINA ZEMĚ

     • V sobotu 27. 3. 2021 podpořilo akci Hodina Země 1296 jednotlivců, 108 podniků a firem a 146 měst a obcí.

      Celkový klimatický závazek činí 3.385 t CO2 ekv. Mezi jednotlivce se řadili i ti, kteří akci podpořili na základě naší výzvy. Tak se na mapě podporujících objevila místa, kde žijeme, Brandov a Hora Svaté Kateřiny.

      Děkujeme, že vám na naší planetě záleží.

      Tým CO2 ligy Kateřina

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
    • reditelna@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz