•  Zaměření školky a vzdělávání 

   • VÝCHOVA K LIDSKÝM PRÁVŮM (etická výchova)
   • PODPORA CIZÍHO JAZYKA (Nj)
   • INFORMAČNÍ GRAMOTNOST - (ICT, práce s tablety)
   • PŘÍRODOPISNÁ GRAMOTNOST (environmentální výchova)
   • PREVENCE  (Jaklík - nízkoprahové centrum Litvínov)

    

   Kompetence - soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince

   1. Kompetence k učení
   2. Kompetence k řešení problémů
   3. Kompetence komunikativní
   4. Kompetence sociální a personální
   5. Kompetence činnostní a občanské

   Vzdělávací oblasti

   • Dítě a jeho tělo
   • Dítě a jeho psychika
   • Dítě a ten druhý
   • Dítě a společnost
   • Dítě a svět

   Spolupráce s rodiči
   • porfolia
   • panuje oboustranná důvěra, vstřícnost, spolupráce, otevřenost
   • společné akce s rodiči
   • pedagogové sledují výsledky jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se porozumět, pomoci a vyhovět
   • třídní schůzky
   • domlouvat společný postup při výchově a vzdělání
   • zapojení rodičů (soutěže společně s dětmi MŠ)

    Spolupráce se ZŠ

   • soutěže, hry (společně od dětí z MŠ až po 9. ročník)
   • divadelní představení
   • projektové dny (etická výchova, dopravní výchova)
   • ochrana člověka za mimořádných situací (spolupráce s IZS)

   Spolupráce s partnerskou školou v Deutschneudorfu - v rámci projetku Tandem

    

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz