• Personální složení pdg. sboru


   zástupkyně ředitelky pro MŠ:
   Bc. Petra Filinová Chloubová - filinova@zskaterina.cz

   učitelé:
   Helena Fenclová - fenclova@zskaterina.cz 
   Bc. Jana Mikulová - mikulova@zskaterina.cz
   Bc. Veronika Reichlová, DiS. - reichlova@zskaterina.cz

   asistentka pedagoga v MŠ:
   Martina Kondrová - kondrova@zskaterina.cz

   správní úsek/úklid v MŠ:
   Lenka Vejražková - vejrazkova@zskaterina.cz

    

    Základní informace o provozu mateřské školy 

   Mateřská škola je součástí základní školy, kapacita MŠ je 32 dětí.

   MŠ je rozdělena na dvě třídy - třída Sovičky, třída Žabky.

   ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ 2023/2024

   ROZHODNUTÍ šk. r. 2023/2024


   Organizace MŠ - režimové momenty:

   Provozní doba:         6:00 – 16:00 h 

   6:00 - 8:00 - scházení dětí v MŠ, volné hry (čas do 8.00 je třeba dodržovat!)
   8:00 – 12:00 - povinné předškolní vzdělávání (pro děti, které v daném šk. roce dovršily věku 5 let)
   8:00 – 8:45 - úklid hraček, ranní cvičení, navozování řízené činnosti, hygiena
   8:45 – 9:00 - svačina
   9:00 – 10:00 - řízená činnost
   10:00 – 10:15 - příprava na pobyt venku
   10:15 – 11:10 - pobyt venku
   11:15 – 11:35 - 1. skupina oběd
   11:35 – 11:50 - 2. skupina oběd
   11:50 – 12:15 - příprava na odpočinek
   12:15 – 13:45 - spánek, odpočinek na lehátku, aktivity pro předškoláky
   13:45 – 14:00 - vstávání, úklid lehátek, hygiena
   14:00 – 14:15 - odpolední svačina
   14:15 – 16:00 - volné hry v MŠ nebo venku, odchod dětí

    

   Režimové momenty mohou být během roku upravovány tak, aby vyhovovaly provozu i dětem.  
   Odchod dětí s polodenní docházkou:   11:50 – 12:30 hod.

   Úplata za předškolní vzdělávání - směrnice ZDE
   hradí se měsíčně, a to následujícím způsobem:

   Výše úplaty:   350,- Kč/měsíc

   Úplata se hradí převodem z účtu na účet školy.
   č. účtu pro hrazení úplaty168413300 / 0300   do poznámky pro příjemce uveďte JMÉNO A PŘÍJMENÍ dítěte.

   Děti rok před nástupem k povinné školní docházce a děti s odkladem školní docházky jsou od hrazení úplaty osvobozeny.

   Úplata za každý měsíc je splatná max. do 15. dne následujícího měsíce.

   Stravné - Vnitřní řád ŠJ - ZDE
   děti 3-6 let: přesnídávka - 15,- Kč, oběd - 33,- Kč, svačina - 15,- Kč - celodenní stravné každý den : 1330 Kč/ měsíc; 
   Stravné se hradí převodem z účtu na účet školy.
   č. účtu pro hrazení úplaty168413300 / 0300   do poznámky pro příjemce uveďte variabilní symbol dítěte.

   Stravné za každý měsíc je splatné max. do 15. dne následujícího měsíce.


   Informace pro rodiče:

   • Absenci dětí omlouvá zákonný zástupce přes IS Edupage, osobně či telefonicky max. do 8:00 hod.

   • V případě absence dítěte v MŠ odhlašuje zákonný zástupce dítě ze školního stravování a to buď osobně ve školní jídelně, popř. telefonicky na telefonním čísle 476 113 299

   • Zákonný zástupce je povinen hlásit MŠ veškeré změny v zásadních údajích dítěte a rodiny (adresa, tel. kontakt atd.), rovněž změny ve zdravotním stavu dítěte.

   • Vydat dítě smí učitelka pouze osobě k tomu písemně oprávněné (osobě starší 10 let)

   • Veškeré informace týkající se chodu MŠ budou zveřejňovány na informační nástěnce u vchodu do MŠ, zákonný zástupce je povinen tyto informace sledovat.

   • Zákonní zástupci jsou povinní se alespoň jednou týdně dostavit do MŠ (např. při přivádění či vyzvedávání dítěte), aby byl umožněn kontakt pedagogů a zákonných zástupců.

   • Zákonný zástupce má kdykoli, po dohodě s učitelkou, přístup do MŠ, aby mohl konzultovat výchovné momenty a další záležitosti související s provozem MŠ.

    

    

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná mzdovka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová