• Přípravná třída

   • Ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevřít přípravnou třídu.

     

    Zápis do přípravné třídy se koná 6. a 7. 5. 2024 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. Je třeba vyplnit přihlášku, kterou naleznete ZDE.

     

    K zápisu je třeba:

    • kopie rodného listu dítěte (kopii můžeme pořídit)
    • OP zákonného zástupce, 
    • vyplněnou a podepsanou přihlášku (odkaz výše)
    • u předškoláků doporučení PPP (lze dodat později)
    • u dětí "odkladových" doporučení PPP a lékaře (dětský lékař nebo klinický psycholog)

     

    KRITÉRIA PŘIJETÍ:

    1. dítě s odkladem povinné školní docházky (dítě narozené od 1. 9. 2017- 31. 8. 2018)

    2. předškolák (dítě narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)

    3. kapacita přípravné třídy

     

    Více informací o přípravné třídě zde:

     

    Úkolem přípravné třídy je hravou formou připravit Vaše dítě k úspěšnému nástupu do 1. třídy základní školy, usnadnit mu přechod do základního vzdělávání, případně vyrovnat nedostatky, které byly příčinou doporučení odkladu povinné školní docházky.

    Vaše dítě si zlepší řečové, sociální a komunikační dovednosti, svoje znalosti a návyky. V rámci aktivit přípravné třídy nebude chybět ani prostor pro spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu a sport.

    To vše se bude dít s důrazem na individualitu dítěte. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, vychází z povinného předškolního vzdělávání a není založeno na klasifikaci. Výuka v dopoledních hodinách bude probíhat v prostoru, který ve spolupráci se zřizovatelem vybereme a nově vybavíme (v tuto chvíli je ve hře prostor v ubytovně na Soudu, ev. šk. družina). Po dopolední výuce má dítě možnost navštěvovat školní družinu, využívat aktuální nabídku bezplatných kroužků školní družiny a stravovat se ve školní jídelně.

    Základním předpokladem pro otevření přípravné třídy je dostatečný počet zájemců.

    1. Co je přípravná třída?

    Přípravná třída nabízí výchovný a vzdělávací program, který plně nahrazuje poslední rok vzdělávání v mateřské škole.

    Cílem přípravné třídy je:

    • systematická příprava dětí k úspěšnému vstupu do další vzdělávací etapy;
    • rozvíjení předpokladů nezbytných pro bezproblémové zahájení vzdělávání v 1. ročníku základní školy;
    • posilování dovedností eliminujících případné školní neúspěchy.

    Předností přípravné třídy je nižší počet dětí ve třídě (zákon stanovuje 10 – 15 dětí, my ale už při počtu 6 dětí požádáme zřizovatele o výjimku z maximálního počtu dětí), tento nízký počet dětí umožňuje individuální přístup ke každému z nich.
    Přípravná třída je součástí základní školy a využívá veškerého jejího zázemí, včetně školní družiny, tělocvičny, počítačové učebny, keramické dílny atd.

    2. Pro koho je určena?

    • pro děti, které dosáhly 5 let věku (předškoláci), kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení;
    • pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení.

    3. Co může přípravná třída nabídnout?

    • hravou a tvořivou formou připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy;
    • snadnější začlenění dítěte do vyučování v 1. třídě;
    • odstranění nedostatků, které byly příčinou pro odklad povinné školní docházky;
    • rozšířenou logopedickou péči zaměřenou nejen na případné řečové problémy, ale i na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností;
    • všestranný rozvoj osobnosti dítěte;
    • individuální přístup k dětem, který je umožněn nižším počtem žáků ve třídě.

    4. Co je obsahem vzdělávání?

    Vzdělávání v přípravné třídě je založeno na aktivní účasti dětí, na jejich smyslovém vnímání a prožitkovém přístupu. Děti se učí formou her. Výchovná práce je rozdělena do jednotlivých okruhů, jejichž náplní je:

    • rozvoj sociálních a komunikativních dovedností;
    • prohlubování návyků sebeobsluhy;
    • cvičení soustředění, naslouchání a paměti;
    • utváření základních matematických dovedností;
    • nácvik orientace v čase a prostoru;
    • podpora hudebního a výtvarného projevu;
    • rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky a zručnosti.

    5. Jaká je organizace vzdělávání?

    • výchovně vzdělávací činnost probíhá v dopoledních hodinách v čase od 08: 00 do 12:00 hodinv učebně, kterou pro přípravnou třídu připravíme a vybavíme;
    • děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně;
    • děti mají možnost docházet do školní družiny - provoz ranní družiny je zahájen v 7:00, provoz odpolední družiny je pak ukončen v 16.00 hodin (ve družině mají děti stejné podmínky jako ostatní žáci školy, včetně nabídky odpoledních kroužků);
    • vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, rodiče hradí pouze stravné ve školní jídelně a v případě zájmu o školní družinu poplatek za školní družinu;
    • výuka se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují;
    • výuka v přípravné třídě nebere rodičům možnost volby kterékoliv základní školy pro plnění povinné školní docházky.

    6. Jaké jsou podmínky k přijetí?

    Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců (rodičů) o přijetí dítěte do přípravné třídy (žádost bude v případě dostatečného počtu zájemců uveřejněna v dubnu na webových stránkách školy). Přihlášení zájemci budou o uveřejnění vzoru žádosti informováni prostřednictvím emailové pošty. 

    Písemná žádost zákonných zástupců o zařazení dítěte do přípravné třídy musí být doložena:

    a, v případě předškoláků

     • písemným doporučením školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v přípravné třídě;

    nebo

    b, v případě, že byl dítěti doporučen odklad povinné školní docházky

     • písemným doporučením školského poradenského zařízení, ze kterého bude zřejmé jak doporučení k odkladu povinné školní docházky, tak i ke vzdělávání v přípravné třídě a také doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky.

     

    Pokud o přípravné třídě uvažujete a zajímají Vás další podrobnosti týkající se vzdělávání v přípravné třídě, obracejte se prosím na ředitelku školy reditelna@zskaterina.cz.

    V případě nedostatečného počtu zájemců (6) stanoveného pro otevření přípravné třídy si škola vyhrazuje možnost přípravnou třídu neotevřít.

     

  • zatím žádné údaje
  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná mzdovka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová