Novinky

     • Projekt - POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

       

      naše škola se zapojila do projektu zde.


      O co jde a v čem je podstata?

      Věříme, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat.

      Zaměřujeme se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporujeme lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí. Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení.

      Vznik obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. iniciovala v roce 2009 rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových s cílem pomáhat zvyšovat kvalitu výuky ve veřejných základních školách. Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý a systematický vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v České republice, který je výhradně financován Nadací The Kellner Family Foundation.

      Naší vizí je škola, kde: "Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí." Tedy škola, kde: 

      • každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;

      • panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

      Spolupracujeme celkem se 113 školami po celé České republice. Školou vybraní učitelé jsou zapojeni do celorepublikové projektové učící se komunity, využívají pomoci pedagogických konzultantů a silného odborného zázemí projektu. Společně vytváříme a sdílíme know-how a zkušenosti s budováním bezpečné a podnětné kultury pro učení.

      Více o spolupracujících školách se dozvíte v části Školy v projektu.

      Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

     • 21. březen – důležitý den

     • Pro náš tým CO2 ligy je 21. březen velmi důležitý den. Víme, že i pro mnoho jiných lidí bude tento den významný, někdo bude mít narozeniny, jiný se bude radovat z prvního jarního dne. Mohli bychom také oslavit Mezinárodní den zdravého spánku anebo Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace či Světový den poezie. Pro náš tým má ale tento den ještě jeden význam. Je to termín odevzdání úkolů třetí mise!

      V druhé misi, kdy jsme počítali a snižovali uhlíkovou stopu, jsme opět dosáhli kategorie Paříž. Naše aktivity tedy pomáhají udržet globální oteplování do 2°C. Chtěli bychom ale ještě víc.

      Tentokrát se věnujeme tématu sucha. Vytváříme pocitovou mapu a budeme navrhovat opatření proti suchu. Není to pro nás jednoduché téma, hlavně proto, že jsme převážně obklopeni zelení a krásnou přírodou. Uvědomujeme si ale, že i kolem nás jsou místa, která jsou suchem ohrožena, proto se snažíme je zmapovat a vymyslet, jak předejít jejich vysychání. Největším problémem pro nás je asi šíření kůrovce v důsledku sucha. Chtěli bychom tedy přispět k zamezení jeho rozšiřování.

      Držte nám palce, blížíme se k cíli.

      Tým CO2 ligy Kateřina

     • Mimořádné opatření od čtvrtka 25. 2. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od čtvrtka 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí nové mimořádné opatření MZČR - Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN

      Mj. toto opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

      a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)

      b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti...

      kompletní znění: ZDE

      Od čtvrtka tedy NENÍ MOŽNÉ používat podomácku vyrobené roušky z tkanin a látek, které nesplňují výše uvedené normy.

       

      S úctou

      vedení školy

     • ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 15. 2. 2021 bude zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

      Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

      § 69

      Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

      (1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

      a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

      b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu...

      (zdroj: MŠMT)

      ROZVRH HODIN je stejný viz organizace výuky od 1. 2. 2021...

      S úctou

      vedení školy

     • Organizace výuky od 1. 2. 2021 (!)

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      organizace výuky od 1. 2. 2021 je následující:

      ROZVRH

      Je povolena osobní přítomnost:

      • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
      • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
       • platforma MS TEAMS: přihlášení: portal.office.com - přihlášení mail + heslo - Office 365 je žákům kompletně k dispozici
      • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
      • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
       • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení
       • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
      • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky
      • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
      • zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, a to po celou dobu pobytu ve škole – „rouška“ pod nosem či jinak „netěsnící“ neplní efekt protiepidemického prostředku, dbejte prosím na správné upevnění ochrany nosu a úst

      S úctou

      vedení školy

     • Informace školní jídelny k navýšení ceny za stravování

     • Oznamujeme všem našim strávníkům, že vzhledem k rostoucím cenám potravin a energií jsme nuceni zvýšit cenu  stravného s účinností od 1.2.2021 takto:

       

      Žáci ZŠ:

      •    7-10 let: 29 Kč/oběd
      •  11-14 let: 32 Kč/oběd
      •  15 a více let: 35 Kč/oběd

      Žáci MŠ:

      • do 6 let:
       • přesnídávka 9 Kč
       • oběd           25 Kč
       • svačina         8 Kč
      • do 7 let:
       • přesnídávka 10 Kč
       • oběd             27 Kč
       • svačina           9 Kč

      V souvislosti s tím dojde k navýšení měsíční zálohy již v únorové platbě. Změňte si, prosím, včas trvalé příkazy.

      Žáci prvního stupně 600,- Kč, žáci druhého stupně 650,- Kč, žáci MŠ 850,- Kč.

      Dále upozorňujeme, že odhlašování a přihlašování obědů je povinností rodičů. V době distanční výuky mají děti nárok na odebrání  oběda do jídlonosiče, proto i v tuto dobu dětem obědy přihlašujte či odhlašujte přes Edupage. Neodhlášené obědy budou započítány a účtovány.

      Dále školní jídelna nabízí stravování pro veřejnost

      • cizí strávníci – odběr jídla do jídlonosiče - 60 Kč


      V Hoře Svaté Kateřiny, 26.1.2021

      vedení ŠJ

     • CO2 liga, naše uhlíková stopa

     • Jak jsme již psali, tentokrát náš tým počítal uhlíkovou stopu. Zjistili jsme, že průměrná uhlíková stopa na jednoho občana ČR je 11 000 kg CO2. Na internetové kalkulačce si každý může svoji uhlíkovou stopu spočítat a k výsledku se pak připočítá 5 000 kg. To je oxid uhličitý vypuštěný do ovzduší ostatními činnostmi, jako je průmysl apod. Protože se nedá přesně spočítat na jednoho obyvatele, připočítává se každému tento průměr.  

      Náš tým se velmi zúžil a také obměnil, takže počítali jen Míša Meissnerová, Matyáš Džula a nově Vilém Gröeger a Jana Filová. Průměrně uhlíková stopa našeho týmu činí 9 410,25 kg. Nejnižší stopu měla Míša, která s připočtenými 5 000kg dosáhla na hodnotu pouhých 6 149 kg. Pokračovali jsme dál a naplánovali možná opatření ke snížení původních čísel.

      Naše opatření se nejčastěji týkala spotřeby mléčných výrobků a masa, spotřeby teplé vody a dopravy. Kdybychom opatření uplatňovali po celý rok, snížila by se naše uhlíková stopa průměrně o 96,25 kg za rok. A tak jsme zjistili, že kdyby každý žák naší školy, kde nás je 92, snížil svoji uhlíkovou stopu jako my, snížil by se objem oxidu uhličitého v ovzduší o 8 855 kg ročně.

      A to už stojí za to!

     • Organizace vydání výpisu vysvědčení

     • Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

      výpis z pololetního vysvědčení dostanou:

      • žáci 1. a 2. třídy prezenčně ve čtvrtek 28. 1. 2021 během 3. vyučovací hodiny
       • poté následuje program TU ve spolupráci se školní družinou (do 11:20)
      • ostatní žáci školy (3. - 9. tř.) dostanou papírový výpis do 3 dnů po fyzickém návratu žáků do školy, a to dle nařízení ministra ze dne 5. 1. 2021 ZDE; zároveň dne 28. 1. 2021 v 10:25 hod. budou výpisy uloženy do žákovské knížky - 3. vyučovací hodina je tento den třídnická, kdy třídní učitel s žáky zhodnotí online celé první pololetí (!)

      V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny - výuka NEPROBÍHÁ.

      S úctou

      vedení školy

     • Organizace výuky od 4. 1. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,


      s účinností od 27. prosince 2020 do 28. ledna 2021 (!) platí následující nařízení:
       

      ROZVRH

      Je povolena osobní přítomnost:

      • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
      • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
      • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
      • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
       • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení
       • dporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
      • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky
      • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetí
       ch osob s osobami v prostorách školy.


      zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, a to po celou dobu pobytu ve škole – „rouška“ pod nosem či jinak „netěsnící“ neplní efekt protiepidemického prostředku, dbejte prosím na správné upevnění ochrany nosu a úst

       

      kompletní PES pro školství: ZDE

      S úctou

      vedení školy

     • Úspěch v CO2 lize

     • První mise byla úspěšná!

      O vánočních prázdninách jsme obdrželi zpětnou vazbu ke splnění úkolů první mise. I když práce nebyla v daných podmínkách jednoduchá, podařilo se nám úkoly splnit a dosáhli jsme kategorie Paříž ze stupnice: Neodevzdáno, Kousek od Paříže, Paříž, Paříž+.

      Zde citujeme zpětnou vazbu:

      Téma 1. Mise - poznej svého protivníka

      Kategorie: Paříž. Plnění mise jste se ujali velmi dobře. Udělali jste velké množství práce a splnili důležité úkoly. Vaše opatření pomáhají udržet oteplení planety na maximálně 2 °C a máte nakročeno k ještě lepším výsledkům!

      Držte nám palce, ať se druhou misi podaří splnit ještě lépe.

      Tým Kateřina

     • CO2 liga frčí dál

     • Je tady druhá mise!

                                                 

      Chceme vám oznámit, že se pouštíme do druhé mise, ve které se budeme zabývat uhlíkovou stopou. 

      V minulé misi jsme se seznámili s globální  klimatickou změnou. V této druhé misi se budeme zabývat CO2 oxidem uhličitým. Budeme měřit vlastní uhlíkovou stopu, kterou se budeme následně snažit snížit.

      Máme tři úkoly: spočítat svoji uhlíkovou stopu, snížit naší uhlíkovou stopu a seznámit s tím naše okolí.

      Věříme, že se nám všechny tři úkoly podaří, držte nám palce.

                                                                             

      Michaela Meissnerová a Matyáš Džula

       

      KOMPLETNÍ ZPRÁVY A ODBĚR NOVINEK: ZDE

     • Poslední den výuky v letošním kalendářním roce je pátek 18. 12. 2020

     • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření

      Vláda ČR:

      • zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů...

      plné znění: ZDE

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

      Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně řídí současným usnesením Vlády České republiky č. 1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince 2020 nově usnesením Vlády České republiky č. 1332, které obsahuje zejména tato pravidla:

      • zákaz přítomnosti cizích strávníků (možný pouze výdej okénkem za dodržení rozestupů),
      • usazení strávníků tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru (s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu),
      • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jde-li o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 strávníků je rozestup alespoň 2 metry,
      • uvnitř provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení.

      Předpokládaný návrat žáků do školy je v pondělí 4. 1. 2021.

      S úctou
      vedení školy

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz