Novinky

     • Otevření MŠ od 11. 5. 2020

     • Na základě manuálu, který vydalo MŠMT se otevírá MŠ v Hoře Svaté Kateřiny dne 11.5.2020. Rodiče při nástupu dítěte vyplní čestné prohlášení a budou se řídit pokyny, které obdrží emailem či osobně. Je na zvážení rodiče, jestli dítě do MŠ nastoupí či ne. Info pro rodiče:infoprorodice.pdf, Čestné prohlášení: cestneprohlaseniprorodice.pdf. V souvislosti s otevřením MŠ bude obnovena činnost školní jídelny, a to i pro cizí strávníky (pouze do jídlonosičů). 

      Bližší informace na telefonu:417 633 247

      Děkujeme za pochopení

    • Zápis do MŠ – AKTUÁLNÍ INFORMACE
     • Zápis do MŠ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

     • Vzhledem k opatření, které vydalo MŠMT, bude zápis do MŠ probíhat 7. 5. 2020 od 9 do 17h bez přítomnosti dětí. 

      Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020

      Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

        1. Děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou 5 let věku (povinné předškolní vzdělání), děti s trvalým     pobytem v obci a v jiných obcích

         2. Děti (v případě cizinců děti s místem pobytu), které do 31. 8. 2020 dosáhnou 4 let věku

         3.  Děti (v případě cizinců děti s místem pobytu), které do 31. 8. 2020 dosáhnou 3 let věku

         4.  Děti, které do 31. 8. 2020 nedosáhnou 3 let věku, budou přijaté v případě volné kapacity MŠ

       

      Podání žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

      1. do datové schránky školy
      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
      3. poštou (tady platí lhůta 2. 5. - 16. 5.2020)
      4. osobní podání v MŠ dne 7. 5. 2020: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nutné se telefonicky objednat na určený čas (tel: 417 633 247)

      Rodič doloží tyto dokumenty:

      • žádost o přijetí dítěte do MŠ: ke stažení ZDE nebo po tel.domluvě k vyzvednutí v MŠ (v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře)
      • kopii rodného listu
      • kopii očkovacího průkazu
      • čestné prohlášení o očkování: ke stažení ZDE:
      • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
        

      Veškeré dotazy a informace Vám zodpoví vedoucí učitelka MŠ tel: 417 633 247

     • Výsledky zápisu do 1. třídy 2020/2021

     • Výsledky zápisu jsou vyvěšeny na vývěsce školy a elektronicky ZDE: Vysledekzapisu.pdf

      Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, k škole ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, Náměstí Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, okres Most, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

     • Hodnocení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

     • Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

      v souladu s aktuální vyhláškou MŠMT Vás informuji o tom, jak bude probíhat hodnocení za druhé pololetí tohoto školního roku. Při hodnocení se vezme v potaz zejména:

       

      1) hodnocení z druhého pololetí, které žák získal do 11. 3.,

      2) podpůrně hodnocení z druhého pololetí ze vzdělávání na dálku,

      3) podpůrně hodnocení z prvního pololetí.

       

      Jelikož někteří žáci opakovaně neodevzdávají zadanou práci, je možné, že vzhledem k nedostatku podkladů pro hodnocení, budou tito muset konat doklasifikační zkoušku v srpnu 2020. Apelujeme tímto na žáky, aby odevzdávali zadanou práci včas.

    • Zápis do 1. tříd - NOVÉ INFORMACE
     • Zápis do 1. tříd - NOVÉ INFORMACE

     • Vzhledem k okolnostem je TERMÍN ZÁPISU do 1. tříd přesunut na  23. 4. 2020 od 9 do 17h a podle nového opatření ministra proběhne bez přítomnosti dětí.

       

      Zápis k povinné školní docházce probíhá od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Znamená to, že pokud nemáte ani datovou schránku ani elektronický podpis, můžete dítě zapsat do ZŠ v zásadě dvojím způsobem:

       

      1) poštou (tady právě platí lhůta od 1. do 30. 4.)

      2) rodič/zákonný zástupce se osobně dostaví do školy dne 23. 4. mezi 9 a 17h

       

       

      Ať tím či oním způsobem, rodič musí doložit tři dokumenty –

      kopii rodného listu (nemusí být ověřená)

      Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - ZDE 

      Zápisní lístek 2020-21 - ZDE

                                                 

      Pokud žádáte o odklad, doložíte ještě tento dokument:

      Žádost o odklad povinné školní docházky - ZDE

      Přílohou této žádosti je potom ještě doporučující posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pakliže doporučení nelze doložit (kvůli současné omezené činnosti těchto zařízení), zastaví se správní řízení do doby, než bude zákonný zástupce moci obě doporučení doložit.  

      Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
       

     • Vyhodnocení soutěže s názvem "PO očima dětí a mládeže"

     • Ačkoli je škola ztichlá a všechny organizace pracující s dětmi zrušily většinu olympiád a soutěží, jedna z mála se přece jen uskutečnila. Jedná se o soutěž pořádanou Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do okresního kola z naší školy postoupili 2 žáci a 4 žákyně. V tomto kole se umístila Karolína Kucharczyková na třetím místě a Michaela Meissnerová na místě druhém a Anetka Lahovská byla dokonce první. Všechny tři soutěžily v kategorii výtvarných prací.

      Děvčatům blahopřejeme a držíme palce v krajském kole.

      Odkaz na galerii, kde si můžete prohlédnout výtvory všech našich šikulek je ZDE.

     • Změny v přijímacím řízení 

     • Informace pro žáky deváté třídy

      Vážení rodiče,
      dovolte mi, abych Vás informoval o změnách termínu přijímacích zkoušek a o úpravách přijímacího řízení na SŠ vzhledem k současné situaci.  Vláda ČR spolu s ministrem školství rozhodli o posunutí termínu přijímacích zkoušek a jejich úpravám a to následovně:

      Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

      BEZE ZMĚN ZŮSTÁVA
       Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

      POZOR ZMĚNA !!!
      Stanoví se, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

      Vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky proběhne nejpozději do 7 kalendářních dní a střední škola má 1 den na to, aby zveřejnila výsledky a seznam přijatých žáků.

      Zápisové lístky musí být po vyhlášení výsledků jednotné přijímací zkoušky (nejzazší termín je 8 dnů od jejího konání) doručeny na SŠ nejpozději do 5 dnů. Zápisový lístek může být uplatněn i opakovaně (podmínkou není úspěšné odvolání jako v minulosti)
      Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není letos přípustné.

      Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky.

      U škol, kde není ani jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška (většinou se jedná obory s výučním listem),  může ředitel takové školy rozhodnout o přijetí žáků již během dubna či května.

       

      Celé a přesné znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde:

      http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym


      Shrnutí všech změn v tomto zákoně naleznete v přiloženém souboru ZDE
      Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy.

      V případě dalších dotazů se můžete obracet přímo na mě, jakožto výchovného a kariérového poradce školy.

      S pozdravem

      Mgr. Kopecký Pavel

     • Důležité informace

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k nastalé situaci vás chceme informovat o některých změnách a dalších skutečnostech. 

      1) Plavání bylo pro letošek zrušeno, příští rok na jaře 2021 se plavání zúčastní 1. - 4. třída.

      2) Škola v přírodě se zatím přesouvá do termínu 18. - 25. 9. Platbu splátky proveďte do 25. 5. 2020, pakliže jste tak ještě neučinili.

      3) Stravné a školkovné a úplata za ŠD bude za nevyčerpané měsíce vrácena v hromadné vratce v měsíci červenci. 

      Pevné zdraví všem. 

     • Poděkování...

     • Doba je zlá, lidé ale dobří. Ráda bych touto formou poděkovala všem rodičům, kteří dohlížejí na své děti při domácí přípravě, chápu, že to pro mnohé není lehké a stojí to hodně sil, ráda bych poděkovala učitelům za přivřené obě oči, když výsledky dálkového vzdělávání zdaleka neodpovídají očekávaným standardům, dále bych ráda poděkovala p. Gröblovi, který nezištně přišel pomoci do školky se stavbou plotu. Děkujeme a doufáme, že se koronavirus podaří brzy zkrotit a budeme se moci vrátit do školních lavic a před tabuli.

     • Nařízení ministerstva

     • Ze stránek MŠMT MZDR: Bezpečnostní rada státu rozhodla, že od 11.3.2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Počínaje od zítra tedy děti nemají chodit do školy.

      Mateřská škola zůstává otevřena!

      Ošetřovné: 

      Rodiče mají nárok na ošetřovné. Škola rodiči vyplní formulář OSSZ "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", který mu vydá ve 2 vyhotoveních. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

       

      Potvrzení na formulář budeme vydávat každý pracovní den od 8 do 13h.

       

      Další informace sledujte na webu školy.

     • Uzavření MŠ

     • Z rozhodnutí zřizovatele se od 17. 3. do odvolání uzavírá MŠ. Jídelna vaří do 18. 3., od 19. 3. pak jídelna nevaří.  Sledujte stránky školy. Potvrzení žádosti o ošetřovné potvrzujeme (pro žáky ZŠ do 10let a děti z MŠ) dnes do 12h, zítra od 8 do 10h, dále v pondělí 23. 3. a úterý 24. 3. od 8 do 10h. 

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz