Novinky

     • Testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 před přijímací zkouškou na SŠ

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud:

      • nemá příznaky onemocnění COVID-19
      • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

      Doklad (viz výše) může uchazeč nahradit:

      1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
      2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
      3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

      Pro naše žáky umožňujeme testování neivazivními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 před přijímací zkouškou na SŠ, a to přímo v budově školy - nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny. Pokud máte o takový test zájem, kontaktujte - urik@zskaterina.cz

       

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 12. 4. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 12. 4. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A a 4.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (3.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A) mají nadále DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE:

      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku
      • testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek - testuje se tedy 2x týdně antigenními testy "LEPU MEDICAL" - informace ZDE
      • pokud kupř. žák chyběl v pondělí a úterý, pak ve středu bezprostředně po příchodu do školy si pod dohledem určené osoby provede test a výsledek je zaevidován + ve čtvrtek se účastní testování společně s ostatními dle harmonogramu
      • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
      • v případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny
      • standardní testování probíhá v učebně, kde bude probíhat první vyučovací hodina dle rozvrhu - dohled nad žáky vykonává vyučující první vyučovací hodiny - tento vyučující zároveň dohlíží nad provedením testů a zapisuje údaje o přítomných žácích a výsledcích testů
       • zahájení testování bude VŽDY v 07:35 hod. (!)
      • testování s třetí osobou (zákonný zástupce - či jím pověřená osoba) -  testování probíhá před školou v přístřešku na kola (označeno), kde jsou s rozestupy rozmístěny stoly a židle - určený pracovník školy provádí dohled nad žáky a zapisuje výsledky testů
       • zahájení testování s třetí osobou je možné od 07:15 hod. (!)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 

      PROCES SAMOTNÉHO TESTOVÁNÍ - videoinstruktáž

      Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

      1. během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku
      2. po dokončení si testovaný opět nasadí roušku
      3. dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
      4. dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu
      5. dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
       1. otevírá vyhodnocovací kartu vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)
       2. odstraňuje lepicí proužek
       3. dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)
       4. otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne
       5. dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY od pondělí 12. 4. 2021

     • Vážení zákonní zástupci,

      od 12. 4. 2021 se do MŠ vrací se pouze děti povinného předškolního vzdělávání, případně mladší děti rodičů vybraných profesí dle mimořádného opatření.

      Testování:

      Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí do MŠ. Testovací místností bude třída v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, který obdrží. Za přítomnosti pedagogické pracovnice vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odchází dítě do šatny, zákonný zástupce z MŠ. V prostorech MŠ budou mít zákonní zástupci respirátor po celou dobu testování. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Vyžadujeme, aby dítě bylo vybaveno minimálně jednou zdravotnickou rouškou, kterou by mělo nasazenou v případě zjištěných příznaků respiračních onemocnění, popř. pozitivního antigenního testu. V případě příznivého počasí se bude testování dětí provádět před MŠ.

       

      Informace k testování dětí:

      • testovacími dny je pondělí a čtvrtek - testuje se tedy 2x týdně antigenními testy "LEPU MEDICAL" – informace: ZDE
      • v případě, že dítě dorazí do MŠ jiný den než je pondělí a čtvrtek, bude testováno
      • testování u dítěte provede zákonný zástupce - či jiná pověřená osoba)
      • pokud s testováním nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci.
      • testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

      Proces samotného testování:

      Videoinstruktáž: ZDE

      Zákonný zástupce provádí samoodběr u dítěte dle pokynů:

      1. během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku
      2. dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
      3. dle pokynů dohlížející osoby každý zákonný zástupce sám pokračuje krokem k vyhodnocení testu:
       • tevírá vyhodnocovací kartu, vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)
       • dstraňuje lepicí proužek
       • dhlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)
       • točí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne
       • dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = dítěti je umožněn vstup do MŠ
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ =  dítě odchází se zákonným zástupcem
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
      • Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

      Milí zákonní zástupci, na Vaše děti se velmi těšíme a věříme, že společně vše zvládneme a děti se budou opět radovat ze společných chvil v naší mateřské škole.

      Za MŠ Fenclová Helena

     • TŘÍDNÍ SCHŮZKY & KONZULTACE S VEDENÍM ŠKOLY

     • Vážení zákonní zástupci,

      srdečně vás zveme na třídní schůzky, a to u příležitosti III. čtvrtletí školního roku 2020/2021 - schůzky proběhnou online formou - informace v přiloženém letáku.

      Nabízíme vám také možnost připojit se na schůzku s vedením školy. V případě zájmu je nutné vyplnit registrační formulář ZDE

      S úctou

      vedení školy

     • ZÁPIS do první třídy - INFORMACE

     • KOMPLETNÍ INFORMACE ke stažení: ​​​​​​ZDE

      EDIT: Chystáte-li se zanést dokumentaci osobně do školy v termínu 14. - 15. 4., je třeba se "objednat" na konkrétní čas na čísle 736 633 329 (ředitelka školy)

      Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 (pro děti nar. do 31. 8. 2015)

      Počet tříd: 1; max. počet přijatých žáků: 25

      Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

      1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most
      2. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

      Formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné nahradit vyplněním elektronické přihlášky ZDE.

     • Zápis do MŠ Kateřinka pro školní rok 2021/2022

     • Vážení zákonní zástupci,


      zápis se uskuteční v souladu s pokyny a doporučeními MŠMT, a to v termínu od 2. do 16. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.


      Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

      • osobním podáním 12. 5. 2021 od 8 do 16 hod. - bez přítomnosti dítěte (!) - vzhledem k epidemické situaci je potřeba se objednat telefonicky na určený čas
       • tel: 417 633 247 a dodržovat vyhlášená bezpečnostní opatření platná pro uvedenou dobu
      • do datové schránky školy: n8mqt2q

      • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce skolka@zskaterina.cz
       • bez uznávaného podpisu je nutné, aby žádost o přijetí zákonný zástupce potvrdil do 5 dnů, jinak se k žádosti nepřihlíží
      • poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)


      Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

      • Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Ke stažení ZDE
       • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
       • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře, která je součástí žádosti o přijetí dítěte.
      • Rodný list dítěte (kopii rodného listu)
      • Platný průkaz totožnosti při osobním předání dokumentů


      KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ:

      1. Děti s trvalým pobytem v obci a v jiných obcích, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku (povinné předškolní vzdělávání)
      2. Děti s trvalým pobytem v obci a v jiných obcích, které do 31. 8. 2021dosáhnou 4 let věku
      3. Děti s trvalým pobytem v obci a v jiných obcích, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 3 let věku (Děti, které do 31. 8. 2021 nedosáhnou 3 let věku, budou přijaté v případě volné kapacity MŠ)

      Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. 9. 2016 stanoveno, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
             

      ROZHODNUTÍ

      Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a vývěsní desce MŠ nejpozději dne 14. 6. 2021 pod přidělenými registračními čísly.

      Předkládaný počet volných míst pro školní rok 2021/2022 v mateřské škole: 10


      Dne 17. 5. 2021 bude zákonným zástupcům umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

      V případě nepřijetí, obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním Českou poštou, s. p.

      Pokud nebudou do 16. 5. 2020 dodány všechny dokumenty potřebné pro zahájení řízení – přijímání, bude správní řízení zastaveno (ukončeno).                                                                                                                                                                                                             


     • KRIZOVÁ OPATŘENÍ A PROVOZ ŠKOLY OD 1. 3. 2021

     • Vážení zákonní zástupci,

      v návaznosti na usnesení vlády ČR je od pondělí 1. 3. 2021 povinné vzdělávání distančním způsobem pro všechny ročníky (1. – 9. tř.) - ROZVRH

      Platforma určená k výuce je MS TEAMS:

      • přihlášení: portal.office.com - přihlášení mail + heslo - Office 365 je žákům kompletně k dispozici
        

      USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření…

      (výňatek)

      Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

      • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
      • provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole
      • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

      V provozu od 1. 3. 2021 nebude ani školní jídelna.

       

      Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část ZDE. Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Narozdíl od jara 2020, škola formulář nepotvrzuje!

       

      S úctou

      vedení školy

     • HODINA ZEMĚ

     • V sobotu 27. 3. 2021 podpořilo akci Hodina Země 1296 jednotlivců, 108 podniků a firem a 146 měst a obcí.

      Celkový klimatický závazek činí 3.385 t CO2 ekv. Mezi jednotlivce se řadili i ti, kteří akci podpořili na základě naší výzvy. Tak se na mapě podporujících objevila místa, kde žijeme, Brandov a Hora Svaté Kateřiny.

      Děkujeme, že vám na naší planetě záleží.

      Tým CO2 ligy Kateřina

     • Informace k uzavření MŠ

     • Vážení zákonní zástupci,

       

      vzhledem k usnesení Vlády České republiky je MŠ uzavřena, a to od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 (může se změnit).


      Informace pro rodiče předškoláků:

      V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

      1. povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
      2. povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

      Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

       

        Nabízíme tyto možnosti vzdělávání dětí:

      • pracovní listy, náměty k činnostem - zasíláme do emailových schránek (předškoláci)
      • Facebook MŠ - omalovánky, inspirace k pracovním či výtvarným činnostem, pracovní listy, odkazy (pohádky, písničky, tanečky), zpětná vazba rodičům
      • osobní převzetí těchto tištěných materiálů v MŠ (možnost po telefonické domluvě)
      • možnost využít bezplatného přístupu k MIUč+ ZDE


       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • KLOKAN - matematická soutěž

     • Tradičně jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan.

      Nejlepší výsledků dosáhli žáci 5.A - Aneta Lahovská, Anna Kádnerová a Jiří Chod.

      ...v těsném závěsu pak rostoucí konkurence ze 3.A Eliška Vagašiová, Tomáš Vomáčka a Jakub Mikač.

      Z druhého stupně potom bodovala 6.A - Radek Klouda a Natálie Pastyříková.

       

      Těm nejšikovnějším blahopřejeme a všem ostatním, kteří se o zdolání matematických úloh pokusili děkujeme. 

     • Středa 31. 3. 2021 - #OFLAJN den

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

       

      středa 31. 3. 2021 je vyhlášena jako „OFLAJN“ den – den bez ONLINE výuky! Vzhledem k tomu, že situace s distanční výukou už je pro všechny zúčastněné strany dlouhá a náročná, rozhodli jsme se, že se ve středu zaměříme na ty předměty a činnosti, které online vyučovat nelze. Co po vás – žácích – budeme požadovat a co máte v tento den plnit?

      • tělesná výchova – KATEŘINSKÁ ŠLÁPOTA & jiné sportovní činnosti
       • …vyrazte se prjít a nasbírat cenné kilometry do soutěže třídních kolektivů
       • …zvládnete nějaké triky s míčem, švihadlem či něčím jiným (?)
       • …máte v zásbě jinou činnost – pak se kreativitě meze nekladou a do toho (!)
       • podělte se o zážitky krátkým videem nebo fotkami
      • výtvarná výchova & pracovní výchova
       • blíží se Veliknoce, tak ukažte svou kreativitu
        • vyrobte, nazdobte či jinak dotvořte výzdobu na Velikonoce a podělte se krátkým videem nebo fotkami
      • hudební výchova
       • natčte se a zapějte nějakou svou oblíbenou píseň - popř. předveďte své taneční kreace

      Věříme, že v kombinaci s blížícími se velikonočními prázdninami (bude mít OFLAJN den pozitivní - ne covid pozitivní) vliv na vaši regeneraci a přípravu na poslední tři měsíce letošního školního roku.

      Videa a fotky, prosíme, zasílejte na email svému třídnímu učiteli.

       

      S úctou

      vedení školy

     • Jak Vám/nám to šlape?

     • Průběžné výsledky Kateřinské šlápoty. Vede sedmička, ale prvňáci dohánějí! Tak šup ven. Soutěž trvá do konce dubna!

     • ”Požární ochrana očima dětí a mládeže” pro rok 2021

     • Hodnocení soutěžních prací:

      základní kolo ve škole – kategorie ZŠ2

      1. místo – Stela Vigová
      2. místo – Matěj Slavík
      3. místo – Filip Lukáš

      základní kolo v družstvu Mladých hasičů – kategorie ZŠ2

      1. místo: Aneta Lahovská

      základní kolo ve škole – kategorie ZŠ3

      1. místo – Michaela Meissnerová

      Všichni postupují do okresního kola, které se uskuteční 9. 4. 2021.

     • Projekt - POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

       

      naše škola se zapojila do projektu zde.


      O co jde a v čem je podstata?

      Věříme, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat.

      Zaměřujeme se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporujeme lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí. Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení.

      Vznik obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. iniciovala v roce 2009 rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových s cílem pomáhat zvyšovat kvalitu výuky ve veřejných základních školách. Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý a systematický vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v České republice, který je výhradně financován Nadací The Kellner Family Foundation.

      Naší vizí je škola, kde: "Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí." Tedy škola, kde: 

      • každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;

      • panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

      Spolupracujeme celkem se 113 školami po celé České republice. Školou vybraní učitelé jsou zapojeni do celorepublikové projektové učící se komunity, využívají pomoci pedagogických konzultantů a silného odborného zázemí projektu. Společně vytváříme a sdílíme know-how a zkušenosti s budováním bezpečné a podnětné kultury pro učení.

      Více o spolupracujících školách se dozvíte v části Školy v projektu.

      Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

     • 21. březen – důležitý den

     • Pro náš tým CO2 ligy je 21. březen velmi důležitý den. Víme, že i pro mnoho jiných lidí bude tento den významný, někdo bude mít narozeniny, jiný se bude radovat z prvního jarního dne. Mohli bychom také oslavit Mezinárodní den zdravého spánku anebo Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace či Světový den poezie. Pro náš tým má ale tento den ještě jeden význam. Je to termín odevzdání úkolů třetí mise!

      V druhé misi, kdy jsme počítali a snižovali uhlíkovou stopu, jsme opět dosáhli kategorie Paříž. Naše aktivity tedy pomáhají udržet globální oteplování do 2°C. Chtěli bychom ale ještě víc.

      Tentokrát se věnujeme tématu sucha. Vytváříme pocitovou mapu a budeme navrhovat opatření proti suchu. Není to pro nás jednoduché téma, hlavně proto, že jsme převážně obklopeni zelení a krásnou přírodou. Uvědomujeme si ale, že i kolem nás jsou místa, která jsou suchem ohrožena, proto se snažíme je zmapovat a vymyslet, jak předejít jejich vysychání. Největším problémem pro nás je asi šíření kůrovce v důsledku sucha. Chtěli bychom tedy přispět k zamezení jeho rozšiřování.

      Držte nám palce, blížíme se k cíli.

      Tým CO2 ligy Kateřina

     • Mimořádné opatření od čtvrtka 25. 2. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od čtvrtka 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí nové mimořádné opatření MZČR - Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN

      Mj. toto opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

      a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)

      b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti...

      kompletní znění: ZDE

      Od čtvrtka tedy NENÍ MOŽNÉ používat podomácku vyrobené roušky z tkanin a látek, které nesplňují výše uvedené normy.

       

      S úctou

      vedení školy

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz