Novinky

     • Zápis do přípravné třídy

     • Vážení zákonní zástupci,

      pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023.

      Oznámení o organizaci a termínech zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024
      Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

      Dokumenty nutné k zápisu do přípravné třídy:

      1) Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy

      • Čitelně vyplněnou žádost je třeba doručit škole od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 a dodržet níže uvedené způsoby doručení.
      • Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy - formulář bude zveřejněn začátkem měsíce dubna.

      2) Doklad o udělení odkladu školní docházky

      • Postačuje kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2023/2024.

      3) Originál doporučení školského poradenského zařízení

      • Součástí žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy je originál doporučení školského poradenského zařízení.

      Žádost se všemi náležitostmi je třeba doručit škole do 31. 5. 2023 jedním z uvedených způsobů:

      • datovou schránkou zákonného zástupce (fyzické osoby) - IDDS: n8mqt2q
      • poštou - adresa: ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, 435 46
      • e-mailem s ELEKTRONICKÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail) - e-mail: reditelna@zskaterina.cz
      • osobně - po předchozí domluvě.

      Další informace 

      Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

      Přípravná třída má minimální počet deset přihlášených dětí, maximální povolený počet dětí ve třídě je patnáct. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

      Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují. Výuka trvá pravidelně od 7:45 – 11:20 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, hradí rodiče.

     • Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

     • Anna Jiříková (7.A) obsadila jedenáctou pozici v okresním kole soutěže v Aj "Kategorie ZŠ I. A žáci do 7. ročníků základních škol". První desítka jí unikla jen o 1,5 bodu.

      Gratulujeme a děkujeme az reprezentaci školy.

     • Nábor FOTBAL - "SK Krušnohoří"

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci;

      v příloze nelznete dva letáky, které v rámci propagace akcí a ve spolupráci s panem Štefkem sdílíme na našich stránkách.

      Součástí dlouholeté spolupráce s "horským fotbalem" je také pohybový kroužek Ladislava Rameše (každá středa pro MŠ dopoledne a od 12:45 do 14:15 pro ZŠ).

      Více info: Jan Štefko (trenér SK Krušnohoří)

      INFO NÁBOR ZDE a KEMP ZDE

     • MŠ v 1.A

     • Naši předškoláci z MŠ se podívali do výuky v 1.A a vyzkoušeli si dvě hodiny společné výuky.

      Další fotografie najdete na našem FB - ZDE

     • Nenech to být (NNTB)

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      před nedávnem začalo 2. pololetí, během kterého dochází mezi žáky v celé ČR k největšímu množství šikanózního chování. Naše škola využívá on-line schránku důvěry NNTB, která pomáhá bojovat proti šikaně. Je proto důležité, aby žáci věděli, že se prostřednictvím NNTB mohou bezpečně svěřit PŘEJÍT DO SCHRÁNKY > ZDE 

      Školní poradenské pracoviště

      Foto: Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

     • Provoz ŠD a ŠK v době 20. 2. - 24. 2. 2023

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      pokrytí ŠD a ŠK z důvodu absence pí Markéty Schandarové je následující:

      • pondělí 20. 2. 2023; ranní ŠD a ŠK; kol. Durinová; odpolední ŠD a ŠK; kol. Ferenczová
      • úterý 21. 2. 2023; ranní ŠD a ŠK; kol. Ferenczová; odpolední ŠD; kol. Schandarová
      • středa 22. 2. 2023; ranní ŠD a ŠK; kol. Jeřábková; odpolední ŠD a ŠK kol. Schandarová
      • čtvrtek 23. 2. 2023; ranní ŠD a ŠK; kol. Ferenczová; odpolední ŠD; kol. Schandarová
      • pátek 24. 2. 2023; ranní ŠD a ŠK; kol. Durinová; odpolední ŠD a ŠK kol. Ferenczová

      Tel.: 476 113 297

      E-maily:

      • jerabkova@zskaterina.cz
      • durInova@zskaterina.cz
      • ferenczova@zskaterina.cz
      • nguyenova@zskaterina.cz

      V případě změny odchodu žáka/yně z družiny využijte e-mailové spojení (viz výše) příp. fyzicky předejte dítěti uvolněnku, kterou předá v ŠD.

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • DOD na Strojírně

     • Poslední návštěvou v rámci komplexního kariérového poradenství pro žáky nejstarších ročníků se stala SPŠ Strojírna Litvínov. Součástí byl také náhled do výroby a praxe nabízených oborů.

     • #eTwinning

     • Žáci se spojili on-line s našimi projektovými partnery v Německu, Španělsku a Rumunsku. Tématem rozhovorů byly každodenní školní zážitky, kulturní prostředí jednotlivých zemí a sdílení společných poznatků.

     • Žáci v Národním muzeu a historickém centru Prahy

     • Žáci školy (1.A; 5.A; 6.A a 7.A) se vydali ve druhém lednovém týdnu na exkurzi do hlavního města. V rámci projektu měli plně hrazenou dopravu a také vstup do Národního muzea je pro školní skupiny zdarma.

      Motivační výjezdy souvisejí s podporou polytechnického vzdělávání a gramotností (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, přírodověda, vlastivěda, matematická, čtenářská a digitální gramotnost).

      Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“

      Zkrácený název projektu: ÚK IKAP A2

      Registrační: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

      Fotogalerie: ZDE

     • Virtuální realita pro druhý stupeň

     • Vstup do nového roku 2023 byl pro žáky druhého stupně velmi zajímavý - nejprve absolvovali přednášku o energetické krizi s prezentací a lektorkou paní Střechovou a další dvouhodinové přednášky ve virtuálních brýlích. S nejstaršími ročníky si vyzkoušel lekci také pan starosta Lukáš Pakosta.

      Fotogalerie: ZDE a ZDE

     • Flying teacher

     • Osmáci a deváťáci navštívili před Vánoci chemickou laboratoř SPŠ a SOŠGS Most. Pod vedením RNDr. Jitky Vachulkové si naši žáci vyzkoušeli zajímavé pokusy. Například si vyrobili „zlato“ a odvážní si zkusili držet v ruce oheň. Akce proběhla v rámci projektu Flying teacher nadace ORLEN UNIPETROL.

      Fotogalerie: ZDE

      Děkujeme nadaci a těšíme se na další lekce s létající učitelkou.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz